KATOLIČKA KARIZMATSKA OBNOVA U DUHU SVETOM

O NAMA

 

1. Katolički karizmatski pokret obnove u Duhu Svetome
u Katoličkoj Crkvi

 

1.1. Identitet, počeci – tko smo?           

Početak ili nastanak karizmatskog pokreta je specifičan: drugi crkveni pokreti imaju zemaljskog utemeljitelja s karizmom i sljedbenicima koji se pridružuju. U KKODS-u to nije slučaj, različite zajednice pokretale su se na različitim mjestima i imale svoje posebnosti, stoga karizmatski pokret obilježava različitost. Sržna povezujuća stvar ili događaj jest iskustvo Duha Svetoga za koji se koriste razni nazivi (rođenje Duhom, krštenje u Duhu Svetom ili izljev Duha Svetoga).

Struja milosti bila je milost koja je potekla u cijeloj Crkvi i nosi svoje ekumensko obilježje jer pojavila se svojim djelovanjem u prethodnom stoljeću u raznim kršćanskim denominacijama.

Korijeni sežu puno prije 1967. godine koju se uzima za rođendan Katoličkom karizmatskom pokretu. Blažena Elena Guerra, Oblata Duha Svetoga, imala je osobne objave. Imala je potrebu komunikacije s Svetim Ocem Lavom XIII. s kojim razmjenjuje pisma, njih trinaest. U njima potiče i ohrabruje Papu na osjetljivost na poticaje Duha Svetoga i promicanje novog načina propovijedanja o Duhu Svetom. Papa Lav XIII uveo je trajnu devetnicu Duhu Svetom, napisao je encikliku o Duhu Svetom – Divinum illud munus (9.5.1897.).

Kada je papa Lav XIII uveo trajnu devetnicu dao je i posebnu nakanu: ohrabriti katolike da se posebno mole na svetkovinu Duhova za ujedinjenje kršćana. Moli se više od 100 godina. Godine 1901. ušao je papa Lav XIII u Baziliku sv. Petra i posvetio 20. stoljeće Duhu Svetom.

Taj dan kada je papa posvećivao stoljeće Duhu Svetom skupina kršćanskih propovjednika bila je na molitvi u Americi (Topeka, Kansas) te doživjela novo iskustvo Duha, a neki su od tih evangeličkih kršćana počeli djelovati u Duhu i postali ‘pentekostalci’.

Godine 1967. ta je struja milosti donijela plod u Katoličkoj crkvi. Studenti sveučilišta Duquesne u Pittsburghu, Pennsylvania, SAD,na duhovnoj obnovi dvadesetak kilometara od Pittsburgha, u Duhovnom centru Arka i Golubica koju vode redovnici Misijske Družbe Duha Svetoga, doživjeli su milost krštenja u Duhu Svetom – osobni duhovi. Obnova je počela predavanjem o Mariji. Milost su doživjeli u kapelici pred Presvetim oltarskim sakramentom. Vjera im je oživjela na novi način, iako ne svima. Ima i studenata koji su bili dio te grupe, ali koji nisu bili ondje prisutni, a doživjeli su izljev Duha Svetoga u isto vrijeme tamo gdje su bili. Novi zamah Duha u njihovim životima, snažno iskustvo Božje prisutnosti i ljubavi i radosti. To je početak Katoličkoga karizmatskog pokreta unutar sveobuhvatnoga ekumenskog događanja.

[1] U daljnjem tekstu skraćeno KKODS

 

1.2. Pape, II. Vatikanski koncil i KKODS

Papa Ivan XXIII.

Imao je nadahnuće da sazove Koncil za Crkvu za buduće vrijeme. Kod kardinala bilo je malo entuzijazma, a puno oporbe. Bio je hrabar i najavio 1959. Drugi Vatikanski koncil. Pozvao je cijelu Crkvu da moli molitvu Duhu Svetom: Gospodine obnovi svoja čudesa danas kroz nove Duhove. Ohrabrio je vjernike da čitaju Djela apostolska, posebno prva 4 poglavlja.

Nije onda uopće čudno da smo nakon II. Vatikanskoga koncila vidjeli nicanje Katoličke karizmatske obnove. Ona je katolička – oni studenti iz 1967. svi su bili katolici.

 

Papa Pavao VI.

Imenovao je kardinala Leona Josepha Suenensa da on prati novi pokret Duha Svetoga u Crkvi. Napisao je novih knjiga u vezi s tom strujom milosti Duha Svetoga u Crkvi. Uvaženi doprinositelj na II. Vatikanskom koncilu, pogotovo oko dogmatske konstitucije Lumen Gentium:

Uvod:

– 7 darova Duha Svetoga – posvetni/posvećujući darovi. Vjerujemo da su dani svakom kršćaninu koji je primio sakrament Svete potvrde. Služe za osobno posvećenje (KKC 1831).

– Karizmatski darovi – Duh Sveti dijeli na različite načine različitim ljudima. Oni su za izgradnju Tijela Crkve. Daje ih vjernima kako sam hoće.

Rasprava:

Na Drugom Vatikanskom Koncilu – tko prima te karizme?

 1. struja: karizme su nošene od onih koji su zaređeni.
 2. struja: kardinal Suenens – da, jesu na zaređenima u hijerarhiji Crkve, ali isto tako u svakoj krštenoj osobi.

Rasprava o karizmatskoj i hijerarhijskoj dimenziji Crkve. Na kraju je Koncil prihvatio stav kardinala Suenensa i njegovih pristalica. Lumen Gentium u br. 11. i 12. Govori specifično o karizmama: podijeljene su vjernicima svih staleža, svim vjernicima.

 

Karizme nisu znak svetosti. Gospodin je milosrdan i želi dati karizme kako hoće, kada hoće i kome hoće. Za izgradnju tijela Crkve. Karizme nisu naše vlasništvo.

9 karizmatskih darova – 9 plodova Duha Svetoga

3 grupe:

– darovi riječi: jezici, proroštva, tumačenje

– darovi znanja: spoznaja, mudrost, razlikovanje

– darovi sile: vjera, ozdravljenje, čudesa.

Dj 2 – Pedesetnica – 3 pokreta:         – vjetar / Duh nad svima

– vatra / osobna pedesetnica

– sila / izaći izvan u poslanje

Kardinal Suenens upotrebljava taj izraz „struja milosti“ kao šansu za svijet. Suenens je osnovao međunarodnu studijsku skupinu, koja je djelovala od 21. do 26. svibnja 1974. godine. U skupini su radili vrsni teolozi: Rene Laurentin, kardinali Joseph Ratzinger, Walter Kasper, Yves Congar… (Angažirao 2 isusovca s Gregoriane: p. Francis A. Sullivan SJ predavao ekleziologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu do 1993., od tada je predavao na Teološkom odjelu na Bostonskome sveučilištu; i p. Robert Faricy SJ profesor emeritus duhovnosti na Sveučilištu Marquette u Milwakeeu, i profesor emeritus duhovnosti na Papinskomsveučilištu Gregorianana u Rimu.)

Cilj rada skupine bio je sastavljanje jednoga službenog dokumenta za karizmatske zajednice, a naslov mu je „Malinski dokumenti“, koji još i danas tvore neku vrstu doktrinalne povelje za pokret. Konačni tekst se dijeli u šest poglavlja koja obuhvaćaju sve bitne teme Obnove. Zadnji dokument objavljen je 1988. godine. Papa Franjo se vraća na te knjige/dokumente. Danas te knjige prevodi zajednica Effatha u Dubrovniku u suradnji s biskup Matom Uzinićem, a izdaje Glas Koncila (Leo Joseph Suenens, Duh Sveti, životni dah Crkve I. Nova pedesetnica, Glas koncila 2018. i od istog autora Duh Sveti, životni dah Crkve II. Malinski dokumenti, Glas koncila 2019.)

Kardinal Suenens često je znao upozoravati na to da: „Karizmatska Obnova neće biti shvaćena u skladu sa svojim identitetom i naravi. Ona je impuls Duha Svetoga, sposobnog da obnovi Crkvu u višestrukim vidovima. Postoji opasnost da se pretvori u jedan od mnogih pokreta i ne smije biti samo ‘pokret među drugim pokretima’, nego strujanje milosti prema višoj svijesti karizmatske dimenzije same Crkve“. Zbog tog razloga Karizmatska Obnova nije i nikada neće biti povlastica duhovne elite ili ekskluzivno vlasništvo specifičnog pokreta. Radi se o milosti koja leži u Crkvi i koju može primiti svatko tko to želi iskrena srca – bez ikakvih izuzetaka.

Dakle, imamo eklezijalni identitet – to je milost za Crkvu i za cijeli svijet. Ako želimo novu evangelizaciju trebaju nam novi Duhovi. Novi Duhovi vode u novu evangelizaciju.

 

Papa Ivan Pavao II

Pratio je Katoličku Karizmatsku Obnovu ili drugačije nazvanu Obnovu u Duhu Svetome. Ponavljao je „rastite u crkvenoj zrelosti, rastite u zrelosti koja dolazi u Crkvi. Budite potpuno katolici i potpuno karizmatici“. Institucionalni i karizmatski dijelovi Crkve su koegzistencijalni. Kako imamo oboje živimo proročki, u sili Duha Svetoga.

Institucija treba karizmatsku dimenziju da u strukture uvede Duha i viziju i otvorenost za novo. A karizmatska dimenzija treba instituciju za razlučivanje, za zaštitu i potrebnu hranu. Ta su dva krila potrebna.

 

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service)

Statut ICCRS-a priznat je od Papinskog vijeća za laike 1993. Ima pontifikalno priznanje i statute. Najveći pokret u Crkvi. Statistika: procjena 2000. godine – 120 milijuna ljudi koji su mogli posvjedočiti da im je život promijenjen u snazi Duha Svetoga u dodiru s Katoličkom Karizmatskom Obnovom. Danas preko 200 milijuna.

To nije nova pobožnost Duhu Svetom, ili duhovnost Duha Svetoga, ali usredotočuje se na djelovanje Duha Svetoga. Pokazuje se u svetosti, obraćenju, jedinstvu i zajedništvu, molitvi i sakramentima, izlasku i poslanju.To je duhovnost Crkve. Velika obitelj. Raznolik zbor slugu, službi, različitih ljudi, stvarnosti.

 

Papa Benedikt XVI  – „Gradite kulturu pedesetnice“

Zasluga KKODS je da podsjeća Crkvu na darove i karizme Duha Svetoga. (Joseph Ratzinger, Novi izljevi Duha. Pokreti u Crkvi, Verbum 2008.)

Papa Franjo

Nakon prvih susreta s KKODS-om na njihovim susretima stječe dojam da se nalazi na samba skupu. Kako je postao zadužen za njih promijenio je mišljenje. „Bio sam u krivu“, izjavio je pred svećenicima i biskupima na duhovnim vježbama u Vatikanu. „Promijenio sam mišljenje nakon što sam vidio što sve dobro karizmatici čine.“ KKODS će svojim plodovima promijeniti Crkvu i svijet, jer je to djelo i plod djelovanja Duha Svetoga.

Godine 2006. prilikom trećega Bratskog susreta obnovljenog zajedništva evangelika i katolika u Duhu u Buenos Airesu kardinal Jorge Maria Bergoglio primio je molitvu za „krštenje u Duhu“: pred 7000 vjernika kleknuo je i primio molitvu za „izljev Duha“ p. Raniero Cantalamessa, propovjednik papinskog doma, i svećenici i pastori okupljeni na tom skupu.

Prva Pedesetnica s papa Franjom 2013.: 3 jednostavne riječi: 1. Novost, 2. Sklad i 3. Poslanje

 1. Novost nas čini zastrašenima. Osjećamo se sigurnijima ako je sve pod kontrolom. Želimo se organizirati po vlastitim zamislima. Slijedimo Ga i prihvaćamo do određene mjere. Teško je predati se sasvim: da Duh sve vodi u nama – svaku odluku.

Moramo biti ljudi koji se predaju, prepuštaju Gospodinu. Gospodin nam to danas govori – nemojte hoditi na stare načine, sa starom prtljagom.

 1. Sklad/harmonija – slika orkestra: ne svira svatko istu notu, ali sviraju/pjevaju istu pjesmu.

Harmonija Duha Svetoga. Nova pjesma za pjevanje, ali ne moramo svi činiti istu stvar. Svatko svira svoje i zajedno se stvara harmonija. Ako ne radimo zajedno: nered i neugodna buka.

Budite uključivi, da svatko nađe svoje mjesto, napravite prostor za ljude.

Lipanj 2014. s papom Franjom na Stadionu Olimpiko.

Na susretu KKODS u Rimu na Stadionu Olimpico 2014., papa Franjo je iznio 6 stvari koje očekuje od KKODS-a:

 1. Važnost obraćenja – osobna pedesetnica. Osposobljenje za osobnu ljubav Krista. Radost evenđelja br. 1,2 i 3. Poziv obraćenja Isusu Kristu.
 2. dimenzija: 1. obraćenje – kada nam se život potpuno promijenio. Neki ljudi tu stanu i pričaju staru priču, a to je samo paljenje, 1. korak.
 3. dimenzija: 2. Korak – trajno obraćenje: predanje posvećenju.
 4. Dijelite milost krštenja u Duhu Svetom svima u Crkvi. „Primit ćete silu odozgor“ – djelovanje u karizmama Duha Svetoga.
 5. Evangelizacija s Božjom Riječju koja objavljuje da je Gospodin Gospodar života. Poticaj na čitanje Božje Riječi. Nosite li svoju Bibliju? Važno je hraniti se Božjom Riječju. Kao u početku. Opasnost – što više putujemo mislimo da znamo i zapravo propustimo što Gospodin želi reći. Papa Franjo i Biblija najbolji prijatelj.
 6. Dati svjedočanstvo o duhovnom ekumenizmu. Zajednicama koje vjeruju u Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. To je posebni ekumenizam, stil pape Franje. Ne samo na teološkoj razini, već i na razini međuodnosa. Papa Franjo je već kao nadbiskup imao susreta ekumene (evangelici, pentekostalci…). Bitno mu je sjesti s braćom. Nekad javno, nekad privatno. Sada više privatno: mnoštvo vođa dolazi Papi privatno, hoće ga slušati – kako vodi Crkvu, što vidi kako Duh djeluje. Oni otkrivaju kako Duh Sveti djeluje u Crkvi i sve su nam više otvoreni.
 7. Biti bliski siromašnima i potrebnima. Ljubav na djelu. Poznati su karizmatici po molitvi, pozvani smo biti poznati i po djelovanju. Papa je dao izraditi tuševe i toalete za beskućnike. Sestre iz KKO tamo im služe.
 8. Tražite jedinstvo u KKODS. Ono dolazi od Duha Svetoga, a podjela dolazi od Đavla. Važno je to, a i zahtjevno zbog naravi obnove. Pozvani smo živjeti jedinstvo u različitosti. Ne možemo biti isti, Duh Sveti donosi zajedništvo. Stvarnost razjedinjenosti – tražimo način zajedništva. zajedništvo u različitosti, a otvoreni za novosti.

Papa je kleknuo pred punim stadionom vjernika i zamolio da mole za njega.

 

Iuvenescit Ecclesia, pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima Katoličke Crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova u životu i poslanju Crkve. U potpisu: Prefekt Gerhard kard. Muller i tajnik Luis F. Ladaria, SI. (Kršćanska sadašnjost 2017.)

 

Papa Fanjo

Godine 2017. na Circus Maximusu proslava zlatnoga Jubileja KKODS-a.

Papa Franjo: „Unutar ove struje milosti nastali su različiti izričaji koji su, naravno, ljudska djela nadahnuta Duhom, s različitim karizmama koje su na službu crkvi. Ali struju se ne mogu postaviti brane, niti se Duh Sveti može zatvoriti u krletku.“

„Ova struja milosti je za cijelu Crkvu, ne samo za poneke; i nitko od nas nije gospodar, a svi sluge. Ne, svi smo sluge ove struje milosti.“

„Vi stalno podsjećate Crkvu na snagu molitve slavljenja. Slavljenje je molitva priznanja i zahvalnosti za bespalatnu Božju ljubav. Može se dogoditi da se ovakav način moljenja nekome ne svidi, ali on se u potpunosti nalazi u biblijskoj tradiciji. Nalazi se u psalmima,a imamo i primjer Davida koji je plesao pred Kovčegom Saveza pun radosti. I, molim vas, nemojmo pasti u stav kršćana koji imaju kompleks Mikale koja se stidjela načina na koji je David slavio Boga (plešući pred Kovčegom)“

Tri nerazdojiva elementa Katoličkog karizmatskog pokreta: krštenje u Duhu, slavljenje i služenje čovjeku.

„Podijeliti s cijelom Crkvom krštenje u Duhu Svetome, slaviti Gospodina bez prestanka, hodati zajedno s kršćanima drugih crkava i kršćanskih zajednica u molitvi i djelovanju za najpotrebnije, služiti najsiromašnijima i bolesnima – to od vas, Katoličkog karizmatskog pokreta, očekuju Crkva i Papa; ali od vas svih, svih, svih koji ste ušli u ovu struju milosti! Hvala!“

Ovaj put je Papa podigao ruke i molio za sve prisutne ljude za novi izljev Duha, za novu Pedesetnicu.

Papa Franjo, ožujak 2019. u jednom obraćanju: Dijeljenje u Duhu Svetom trebate raširiti sa cijelom Crkvom. Duh otkriva Isusa u srcima ljudi. Zato tražim da organizirate seminare Novog života u Duhu u župama, biskupijama i malim grupama poniznim i učinkovitim. To je najvažnija zadaća KKO-a, da ljudi prime Krštenje u Duhu Svetom. Uvijek se oslanjajte na Bibliju i s Božjom riječju evangelizirajte, posebno siromašnima i ranjenima. Izađite na ulice, evangelizirajte… liječite ranjeno tijelo Kristovo.“

 

1.3. Novoosnovano tijelo CHARIS

Prema odluci papa Franje dva privatna vjernička društva u Vatikanu: ICCRS – International Catholic Charismatic Renewal Services (Međunarodna služba Katoličke karizmatske obnove) i CF – Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Felowship (Katoličko bratstvo saveza karizmatskih zajednica i udruga) ujedinjuju se u jedno javno mješovito vjerničko društvo papinskoga prava CHARIS – Catholic Charismatic Renewal International Service (Međunarodna služba Katoličke karizmatske obnove), koje počinje s radom na Pedesetnicu 2019. u okviru Dikasterija za laike, obitelj i život (Dekreti o uspostavljanju CHARIS-a, imenovanju članova vijeća i pismo svim biskupskim konferencijama u  privitku). CHARIS će biti nadležan za sve izričaje karizmatske struje milosti u svijetu. Prva mu je služba izgradnja zajedništva.

 

1.4. Zajedničko obilježje: iskustvo „krštenja u Duhu Svetom“.

Svačije je iskustvo različito. Nema formule, ali postoje plodovi krštenja u Duhu Svetome. Obnova i produbljenje sakramentalnog života, čitanje Božje Riječi, pjesme, molitve.

Jedna definicija krštenja u Duhu Svetom (nije jedina): „Život mijenjajući događaj, iskustvo Božje ljubavi koja po Duhu Svetom ulazi u naše srce kroz predanje gospodinu Isusu Kristu. Rimljanima: Duh Sveti izlijeva se u srcima našim.“

Spoznaja osobne ljubavi Boga Oca i predanje života Isusu Kristu.

„Ne živim više ja, nego u meni živi Krist“, Gal 2,20.

Provodi u život milost sakramenata krštenja i potvrde. Uvodi nas u dublji odnos s Bogom, u dublje zajedništvo s braćom i sestrama, daje vatru i žar za evangelizacijom, opskrbljuje karizmama duha Svetoga.

Dva teološka stajališta:

 1. Što se događa jest da se sakramentalne milosti odjednom pokreću. Većinom smo ih primili kao djeca. Oživljuje na novi način. Shvaćamo što to znači biti krštena osoba: prihvaćanje poziva da smo proroci, svećenici, kraljevi.
 2. Što se događa jest da se oživljavaju i obnavljaju sakramentalne milosti ali i daje dodatna milost specifično vezana s poslanjem, jer Duh Sveti šalje. Dakle, nije samo obnova, već obnova i novo osnaživanje. Ovlašćivanje traži novo ispunjenje darovima Duha Svetoga, koje smo primili kroz sakramente, ali i ovlaštenje koje primamo kroz karizme (1. Kor).

To nije samo korak, već otvorenost Duhu Svetom, milosti i ovlasti Duha Svetoga.

Dokument ICCRS:  teološke i  pastoralne smjernice.

Krštenje u Duhu Svetom – uranjavanje u život Trojstva, to je proces, a početak je Ljubav Božja. „Ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan“. Do Boga koji prebiva u nama. Prepoznajemo da smo njegovi ljubljeni. Pokreće se u nama želja da osobno upoznamo Isusa Krista. A kad poznajemo Isusa kao prijatelja i brata, pojavljuje se poziv: predanje, prepuštanje Gospodinu.

KKC 732 – dolazak Duha koji nikada ne prestaje, uzrokuje da život ulazi u zadnje vrijeme, vrijeme Duha.

2. Pogled na Bosnu i Hercegovinu: povijest, strukturiranje i djelovanje

2.1. Pregled susreta i stvaranja zajedništva

Bitna sastavnica duhovnosti Katoličkog karizmatskog pokreta obnove u Duhu Svetom (u daljnjem tekstu KKODS) jest pripadnost članova molitvenim skupinama, odnosno molitvenim zajednicama. Karizmatske zajednice dugi niz godina djeluju u Bosni i Hercegovini, a konkretnije povezivanje zajednica i njihov organizirani rad započinje 2014. godine.

Livno 2014.
Poticajni susret za osnivanje nacionalne koordinacije Obnove u Duhu Svetome Hrvatske održao se u Livnu, u Kući djeteta Isusa, od 21. do 23. studenog 2014. godine. Dogodilo se zajedništvo kroz otvorena srca voditelja molitvenih zajednica karizmatskoga pokreta Obnove u Duhu Svetome Hrvatske i nekoliko voditelja iz Bosne i Hercegovine. Uz 5 tema koje su se odnosile na identitet karizmatskih molitvenih zajednica, kriterije crkvenosti, karakteristike vjernika, posebno svećenika, u ovim molitvenim zajednicama, sukobu mentaliteta svijeta i mentaliteta kraljevstva nebeskog, podjeli i razmjeni iskustava nazirali su se razni korisni zaključci. Ovaj susret se može nazvati početkom povezivanja karizmatskih molitvenih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine u koordiniran rad.

Udbina 2015.
Drugi susret voditelja članova zajednica KKODS-a je održan na Udbini 2015. godine, u organizaciji KKODS-a Hrvatske i pozvali nas iz Bosne i Hercegovine na taj susret, gdje je dan naglasak na otkrivanje talenata i darova, osluškivanje i izvršavanje Božjih poticaja i nadahnuća, ozbiljnost u vodstvu zajednice i dr.

Marija Bistrica 2016.
Susret za voditelje molitvenih zajednica, braća i sestre iz KKODS HR organizirali su u Mariji Bistrici 2016. godine, kada je tadašnja predsjednica ICCRS-a Michelle Moran održala predavanja na temu voditeljstva (život voditelja, voditi s vizijom, voditi kao sluga), zatim o naravi i viziji Obnove, teologiji krštenja u Duhu Svetom, karizmama, darovima i plodovima Duha Svetoga i dr. Susret je urodio osnivanjem Koordinacije KKODS-a Hrvatske u studenome 2016. godine u Mariji Bistrici. Na ovom susretu su bili nekoliko voditelja zajednica iz Bosne i Hercegovine gdje su imali susret i razgovor s tadašnjom predsjednicom ICCRS-a Michelle Moran i izvijestili ju o stanju Katoličke karizmatske obnove u Bosni i Hercegovini.

 Knin 2017.
Godišnji susret članova Molitvenih zajednica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Kninu je imao evangelizacijski i formacijski karakter gdje smo mi iz BiH dobili vjetar u leđa i dogovorili prvi susret voditelja Karizmatskih zajednica Bosne i Hercegovine u Livnu 25. 11. 2017. godine.

Livno 2017.
Inicijativni susret za osnivanje nacionalne koordinacije Obnove u Duhu Svetome Bosne i Hercegovine održao se u Livnu, u Kući djeteta Isusa, 25. studenoga 2017. godine. Dogodilo se zajedništvo kroz otvorena srca voditelja molitvenih zajednica karizmatskog pokreta Obnove u Duhu Svetome Bosne i Hercegovine. Susret je organizirala zajednica Rastimo u Gospodinu pod geslom „Duha ne trnite“ (1. Sol 5, 19). Susretu su nazočila 4 svećenika, 19 voditelja i 13 zamjenika predstavnika 19 molitvenih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Najavljeni su i daljnji susreti članova molitvenih zajednica kroz iduću godinu jer je na ovom susretu bilo jasno koliko je značajno biti otvoren iskustvima drugih, a nadasve, koliko je dobro – moliti zajedno.

 

Buško Blato,  Karmel Svetog Ilije 2018.

Susret za voditelje molitvenih zajednica iz Bosne i Hercegovine organizirali su u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru 21. i 22. srpnja 2018. godine susret voditelja i svećenika koji djeluju i rade sa zajednicama u BiH.  U Karmelu Svetog Ilije je osnovana koordinacija molitvenih skupina i zajednica BiH naziva „Obnova u Duhu Svetom BiH“. Na susretu su sudjelovali i nacionalni koordinatori Obnove u Duhu Svetome iz Hrvatske Lordan Ljubenkov i Damir Zukan koji su posvjedočili blagoslove koje donosi zajedništvo i istaknuli kako su ove dvije koordinacije u stvari izraz jednog zajedništva koje traje već nekoliko godina kroz razne zajedničke susrete članova. Na susretu se mogla osjetiti radost zbog novog zajedništva. Kao koordinator ODS BiH izabran je Mirko Puđa iz Livna, a za njegova zamjenika Josip Milić iz Mostara. Kao duhovni asistent ODS BiH izabran je fra Tomislav Jelić.

 

Sarajevo 2018.

Prvi susret članova molitvenih zajednica iz BiH povezanih u koordinaciju  Obnove u Duhu Svetome (ODS) Bosne i Hercegovine održan je u samostanskoj Crkvi na Bistriku – Sarajevo. Susretu se odazvalo oko 300 članova zajednica iz raznih mjesta Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Gorica Sovići, Drinovci, Šujica, Livno, Podhum, Kupres, Bugojno, Kiseljak, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Tolisa, Banja Luka i Jajce). Geslo ovog susreta bio je Pavlov poziv Solunjanima „Duha ne trnite“ (1 Sol 5, 19)

 

Zadar 2018.
Održan je četverodnevni susret voditeljstava zajednica KKODS-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine i stavljen je naglasak na organizaciju zajednica, formaciju članova i voditeljstva te evangelizaciju. Navedenom prilikom je direktor ICCRS-a Oreste Pezare govorio o važnosti formacije voditelja te osobnoj molitvi kao polazištu za služenje drugima.

 

Međugorje 2019.

Održan jednodnevni susret voditelja, njihovih zamjenika, duhovnih asistenata u Međugorju 20. ožujka 2019. godine.

 

Banja Luka, lipanj 2019.

Biskup banjolučki mons. Franjo Komarica je sugerirao Katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom BiH da se okupe na Duhovsko bdijenje u Banjoj Luci u isto vrijeme kada se i Sveti Otac Franjo na trgu sv. Petra u Rimu sastaje s predstavnicima Katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta i kada službeno počinje djelovati od njega osnovana nova organizacija CHARIS, koja ujedinjuje od istog pape ranije osnovane organizacije u karizmatskoj obnovi Crkve: Međunarodnu službu katoličke karizmatske obnove i Katoličko bratstvo. Okupilo se 30-ak zajednica s više od 900 članova i simpatizera Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bogat program, koji su osmislili biskup banjolučki Franjo Komarica i koordinator KKODS BiH Mirko Puđa, trajao je cijeli dan, a uključio je razne predavače, molitvu i slavljenje.

 

Banja Luka listopad 2019.

U velikoj župnoj crkvi Marija Zvijezda u Banjoj Luci održan je u subotu, 26. listopada 2019. drugi ovogodišnji susret zajednica KKODS BiH  iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, te susjedne Hrvatske. Na taj susretu došao je i manji broj drugih vjernika laika iz banjolučkog i prijedorskog kraja, ukupno oko 500 sudionika.  Susret je trajao od 10 do 18.30, a bio je ispunjen raznovrsnim programom: liturgijskim slavljima i katehetskim predavanjima. Susret je koordinirao Mirko Puđa iz župe Podhum u Livanjskom dekanatu, koordinator svih molitvenih zajednica iz BiH, od kojih je nazočnih bilo 17. Biskup je Franjo bio u svojstvu domaćina susreta cijelo vrijeme nazočan i aktivan u predavanjima i u predvođenju liturgijskih slavlja: pobožnosti Križnoga puta – po prvi put na temu Sluge Božjeg Franje Pfannera, osnivača Marije Zvijezde, predslavljenja koncelebrirane Svete Mise i klanjanja pred Presvetim Oltarskim sakramentom. Brojni članovi molitvenih zajednica pristupili su i sakramentu sv. ispovijedi. Cjelokupni susret je glazbeno predvodila i molitveno pratila grupa iz Mostara. Sudionici su iskazali svoje veliko zadovoljstvo cjelokupnim sadržajem susreta, kako predavanja, tako i liturgijskih i molitvenih slavlja.

Župnik Zvonko Topić, njegov pomoćnik mons. Ivica Božinović i drugi domaći suradnici potrudili su se oko potrebnih usluga sudionicima, koji su zadovoljni zaželjeli ponovno održavanje slična susreta.

 

Trogir 2019.

U Trogiru je od 28. 11. do 01.12. 2019. godine organiziran godišnji susret vodstva zajednica i duhovnika na kojem je sudjelovalo 180 voditelja zajednica, zamjenika i voditelja službi i duhovnika. Kroz radionice i predavanja nastojalo se podići svijet o važnosti karizme zajedništva i rada na sebi u cilju učinkovita služenja u projektima evangelizacije, formacije i poslanju zajednica.  Na susretu voditelja sudjelovali su predstavnici zajednica iz BiH zajedno s duhovnim asistentima te koordinatorom.

 

Visoko 2020.

U Franjevačkom samostanu u Visokom od 21. 02. do 23. 02. 2020. godine održan je susret voditeljstava zajednica KKODS-a Bosne i Hercegovine i stavljen je naglasak na organizaciju zajednica, formaciju članova i voditeljstva, predstavljanje Statuta te evangelizaciju. Gost na susretu bio je Damir Zukan koordinator KKODS-a Hrvatske. U Visokom je predstavljen i usvojen Statut KKODS BiH.

 

Međugorje 2015. – 2020.
Susreti se održavaju u tjednu nakon Uskrsa od srijede do nedjelje pri čemu je prvi dio (srijeda-petak) formacijskog karaktera, odnosno organizirane su tematske škole za vodstva zajednica (škola karizmi, obuka za službu ozdravljanja, nutarnjega iscjeljenja i oslobođenja), dok je drugi dio (petak-nedjelja) namijenjen svim članovima zajednica kada osim predavača i sudionici prethodno održanih škola sudjeluju u tematskim radionicama.

Na ovim susretima se uz formaciju voditelja usklađuje i zajedničko pastoralno djelovanje.

 

2.2. Osnivanje Charis-a i prilagodbe

Nova Međunarodna služba Katoličke karizmatske obnove Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS) osnovana je 08. 06. 2019. godine na poticaj pape Franje spajanjem Međunarodne službe Katoličke karizmatske obnove International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) i Katoličkog bratstva Catholic Fraternity donosi novosti i kod nas: kao dio nekadašnjeg ICCRS-a, KKODS BiH svoje djelovanje usklađuje sa Statutom CHARIS-a. Sukladno tomu dosadašnji naziv Koordinacija katoličkih karizmatskih molitvenih zajednica, skupina, udruga, ustanova (Koordinacija KKODS) promijenjen je u NSZ KKODS (Nacionalna služba zajedništva KKODS)

NSZ KKODS, osnovana sukladno statutu CHARIS-a, nastavlja djelovanje Koordinacije KKODS-a, kao krovna služba zajednica koje su dio Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetome Bosne i Hercegovine (KKODS). KKODS Bosne i Hercegovine kao dio CHARIS-a, dio je Katoličke karizmatske obnove (Obnova) u svijetu.

NSZ KKODS čine vijeće nacionalni koordinator,  duhovni asistent (vijeće duhovnih asistenata) njihovi savjetnici te koordinatori pojedinih službi NSZ-a.

KKODS BiH  djeluju kroz molitvene skupine, odnosno molitvene zajednice. Unutar KKODS-a BiH trenutno djeluje 20 zajednica, s oko 900 članova.

Osim jačanja zreloga i trajnoga osobnog obraćenja, prihvaćanja i korištenja duhovnih darova i karizmi u okviru KKODS-a te u čitavoj Crkvi, jedan od glavnih ciljeva KKODS-a jest rad na području evangelizacije. U tom smislu KKODS djeluje na način da potiče i  pomaže pojedincima i skupinama živjeti djelatan i svjedočki život u vjeri.

 

2.3. Djelovanje

Sukladno teološko-pastoralnim smjernicama KKODS-a BiH, ciljevima kao i poticajima crkvenih poglavara i autoriteta KKODS provodi sljedeće projekte:

 

 1. Formacija

Predstavnici NSZ KKODS okupljaju se redovito na tjednoj molitvi te promišljanju za daljnje djelovanje KKODS-a putem konferencijske veze.

Organiziraju se Seminari novoga života u Duhu u Mostaru u trajanju 14 tjedana (jedan susret tjedno) koje je u 2019. pohađalo 100-njak ljudi.[1]

Od 2015. godine KKODS dva puta godišnje organizira susret svih članova zajednica KKODS-a od kojih se jedan održava u Međugorju, a drugi u jednom od gradova u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. Susretima u Međugorju nazoči oko 1500 osoba, članova zajednica KKODS-Hrvatske, te članovi iz molitvenih zajednica Bosne i Hercegovine i drugih zemalja te predstavnici drugih crkvenih pokreta i udruga. Riječ je o tematskim susretima na kojima predavači, koji služe u određenim službama te hijerarhiji Crkve i ICCRS-u za sudionike održavaju formacijske seminare, škole i radionice. Osim članova KKODS-a, kao predavači na susretima do sada su nazočili predsjednik talijanske obnove u Duhu Svetom Salvatore Martinez, fra Antun Vučković, don Damir Stojić, direktor ICCRS-a Oreste Pezare, Damian Stayne s obitelji koji između ostaloga vodi međunarodnu službu ozdravljanja i iscjeljenja, zatim Neal Lozano s obitelji, osnivač službe oslobađanja UNBOUND. Tema prošlogodišnjeg susreta bila je Zagovorna molitva – proročko zagovaranje. Glavni predavač bio je Cyril John, dugogodišnji član Vijeća ICCRS-a te predsjednik Pododbora ICCRS-a za Aziju i Oceaniju, koji je u pet dana održao formaciju za proročko zagovaranje za 1.500 članova KKODS i gostiju.

 

 1. Projekti evangelizacije i molitve 

 1. Zagovorna mreža za Bosnu i Hercegovinu

Projekt Zagovorna mreža za Bosnu i Hercegovinu  je nastao na temelju brojnih molitvenih poticaja i inicijativa koje su pokrenute s nakanom za Domovinu. U projektu sudjeluju pojedinci (mole jedan dan na nakanu u mjesecu postom, krunicom i sudjelovanjem na Svetoj Misi), zajednice-razne duhovne stvarnosti (na redovitim susretima zagovaraju na nakanu) te svi vjernici u organiziranim adoracijama u župama (u gradovima i mjestima treći petak u mjesecu se organizira zajedničko klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom).

 

 1. Večeri slavljenja

Kao jedno od oruđa evangelizacije KKODS koristi karizmu slavljenja te su tako od 2017. godine u nekoliko hrvatskih gradova organizirane večeri slavljenja. Na njihovom primjeru pokušavamo to pokrenuti po raznim gradovima BiH, u studenom 2020. najavljujemo Večer slavljenja u Sarajevu (Skenderija). Radosni smo što možemo posvjedočiti kako je na navedenim događajima u HR bio velik broj osoba koji nemaju doticaja s Crkvom te koji su bili iznenađeni i dirnuti onime što su čuli i vidjeli.

 

 1. Mediji i društvene mreže

U 2018. godini KKODS BiH pokrenula je facebook stranicu, na kojoj se redovito objavljuju sadržaji i obavijesti o aktivnostima KKODS-a; kao i youtube kanal putem kojih je moguće pratiti nagovori sa susreta KKODS-a.

 

 

 1. Aktivnosti u okviru CHARIS-a

 Predstavnici NSZ KKODS-a Bosne i Hercegovine sudjeluju na susretima predstavnika ICCRS-a, sada CHARIS-a na kojima se promišlja i priprema za predstojeće aktivnosti i djelovanje Obnove. Susreti se održavaju nekoliko puta godišnje, a do sada su naši predstavnici sudjelovali na susretu nacionalnih lidera Obnove Europe u Asizu 2018. i u Münchenu 2019. godine.

Tom prilikom održano je više sastanaka s predstavnicima CHARIS-a među kojima i s moderatorom CHARIS-a Jean Luc Moenom, na temu  povezivanja karizmatskih duhovnih stvarnosti i evangelizacije u Bosni i Hercegovini.

[1]Riječ je seminaru koji kroz 15 tema vjernike uvode u novi način slavljenja Gospodina, pružaju mu pouku o temama vjere te razmjenu iskustava. Svaki tjedan održava se susret na kojem se obrađuje po jedna tema. Predavači su duhovnici, voditelji zajednica i službi te osposobljeni članovi zajednica. Cilj Seminara je pripremiti vjernika kako bi se svjesno i slobodno otvorio Bogu i Njemu predao vlastiti život. Glavna svrha seminara jest molitva za novi izljev Duha Svetoga. Pastoralno vijeće molitvene zajednice mora učiniti pažljivu prosudbu osoba koje će pohađati Seminar.